HTML Info

Webről, magyarul, mindenkinek

A HEAD elemei

nincs megjegyzés

A HTML dokumentum <HEAD> szekciójában a következő elemek szerepelhetnek:
Ezek:

BASE

Használata:

<BASE>

Attribútumai:

HREF=”url” (A dokumentum helye – abszolút hivatkozásként)

TARGET=”frame-név” (Annak a frame -nek a neve, ahova a linkek alapértelmezetten megnyílnak.)

Más elemet nem tartalmazhat.

A legtöbb weblap nem szükséges, hogy tartalmazza az elsőként írt attribútumot. Viszont érdemes felvenni akkor, ha a html dokumentumot nem eredeti helyén tekintik meg (pl.: e-mail mellékletként küldjük, stb).

A TARGET attribútumot frame-ekkel felépített lapon használjuk. Ha egy frame-ben levő link <A> eleme nem hivatkozik külön valamely más frame-re, akkor a link célja a <BASE TARGET="frameneve"> által meghatározott keretben nyílik meg. (Keretek)

ISINDEX

Használata:

<ISINDEX PROMPT="szöveg">

Attribútum:

 • PROMPT=”szöveg” – Tájékoztató szöveg

Más elemet nem tartalmazhat.

Tartalmazhatják az APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, HEAD, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD, TH elemek.

Az ISINDEX elem egysoros szövegbeviteli mező használatának lehetőségét kínálja fel. Az elem PROMPT attribútuma által meghtározott szöveg fog megjelenni a beviteli mező mellett, a felhasználónak szóló tájékoztatásként, valahogy így:


Írja be a nevét:


Az ISINDEX a HTML 4 -ben nem javasolt elem. A
W3C
helyette az INPUT elem használatát helyezi előtérbe.

Az ISINDEX egyenértékű a FORM elemen elhelyezett INPUT elem használatával; ahol a bevitt adat típusa text, és a METHOD attribútum értéke get.

Tetejére

LINK

Használata:

<LINK>

Attribútumai:

REL=

Link típusa

Kapcsolat linkhez

REV=

Link típusa

Kapcsolat linktől

HREF=

“URL”

Hiperhivatkozás

TYPE=

Tartalom típus

A link tartalmának típusa

TARGET=

célframe

A frame, ahova a link megnyitja a hivatkozott dokumentumot

MEDIA=

Médialeíró

 

HREFLANG=

Nyelvi kód

A hivatkozás nyelve

CHARSET=

Karakterkészlet

A hivatkozás karakterkódolása

A <LINK> elem definiálja a dokumentum kapcsolatait. A <HEAD> szekcióban tetszőleges számban helyezhető el. A legtöbb böngésző támogatja ezt az elemet. A REL és REV attribútumok határozzák meg a kapcsolat természetét a dokumentum és a kapcsolt erőforrás között. A REL hivatkozáskapcsolatot határoz
meg az aktuális dokumentumtól a kapcsolt erőforrás felé, míg a REV ellenkező irányú kapcsolatot fejez ki.
Példával mutatva:

<LINK REL=Glossary HREF="labjegyzet.html">

Ez azt mutatja, hogy a labjegyzet.html az aktuális dokumentum függeléke, míg a <LINK REV=Subsection HREF="akarmi.html"> pedig azt, hogy az aktuális dokumentum az akarmi.html alfejezete.
A REL és REV attribútumok értékei a kapcsolattípusok szóközzel elválasztott felsorolása.

Használható a <LINK> elem külső stíluslap (stylesheet) csatolásához is:

<LINK REL=StyleSheet HREF="kedvenc.css">

A <LINK> elem MEDIA attribútuma határozza meg azton médiát, amelyhez a
kapcsolt erőforrás tervezve van. A HTML 4.0 a következő médialeírókat ismeri:

 • screen (alapértelmezett), a számítógép képernyője;
 • tty, fix karakterszélességű képernyők (ilyent használ pl. a Lynx);
 • tv, televízió-típusú eszközök, alacsony felbontással és korlátozott görgethetőséggel;
 • projection, kivetítők;
 • handheld, kézi eszközök: kisméretű, monokróm képernyővel alacsony átviteli sávszélességgel;
 • print, nyomtatókimenet;
 • braille, Braille-tapintóeszközök;
 • aural, beszédszintetizátorok;
 • all, minden eszköz.

Az opcionális HREFLANG és CHARSET attribútumok a kapcsolat nyelvét és karakterkódolását tartalmazzák. A nyelv megadható az RFC 1766 szerint (en-EN angol, en-US – amerikai angol, ja – japán, stb…). A magyar ékezetes betűk alkalmazására vonatkozó nemzetközi előírásokat az ISO-8859-2 írja le.

A TARGET attribútum a frame -ekkel létrehozott lapokon használatos. Részletes ismertetése a Keretek fejezetben olvasható.

Tetejére

META

Használata:

<META>

Attribútumai:

 • NAME=”NÉV” (tulajdonságnév);
 • HTTP-EQUIV=”Név” HTTP fejléc-információk;
 • CONTENT=”hozzárendelt adat”

Más elemet nem tartalmazhat.

A NAME attribútum egy tulajdonságnevet határoz meg, amelynek értékét a CONTENT attribútum tartalmazza. A CONTENT szöveges információt tartalmazhat, de nem írható bele HTML tag.
Nincs standard, elfogadott listája a META elemben használható tulajdonság-érték pároknak; a dokumentumok szerzői maguk dönthetik el, milyen metaadatokkal hízlalják dokumentumjaikat. A következő példa a lap szerzőinek definiálását mutatja meg:

<META NAME="author" CONTENT="Monostory Miklós - leírások">
<META NAME="author" CONTENT="WorldWideWorx - design">

A keresők használják a keywords és description tulajdonságokat, jelentőséget adva ezek használatának. Jó tudni, hogy a keresők többsége a description tulajdonság esetében csak az első 200 karaktert
veszi figyelembe (kb. 3 gépelt sor). Ha ugyanaz a szó túl sokszor fordul elő egy dokumentum keywords tulajdonságának értékeként, néhány kereső nem indexeli az oldalt (figyelmen kívül hagyja). A kulcsszó – (keyword) listát a
keresők általában az első 1000 karakterig veszik figyelembe.
A keresők általában támogatják a robots tulajdonság használatát is.
A következő példa azt mondja a keresőknek, hogy ne indexeljék a lapot, de kövessék a rajta található hivatkozásokat:

<META NAME="robots" CONTENT="noindex, follow">

A HTTP-EQUIV tulajdonság is használható a NAME helyett. E tulajdonság csak kevésben különbözik az előzőekben ismertetettől; tudomására hozza a böngészőknek, hogy értéke HTTP fejléc-információ. Néhány példa:

<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="22 jan 2000 17:10">

a dokumentum lejárati idejét állítja be.

<META HTTP-EQUIV="Content-Script-Type" CONTENT="text/javascript">

kliensoldali scriptnyelvként a javascriptet definiálja.

<META HTTP-EQUIV="Content-Style-Type" CONTENT="text/css">

meghatározza, hogy a használt stílusok nyelve a CSS.

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">

definiálja a dokumentum tartalmát (szöveg, mégpedig a HTML előírásai szerint), és a használt karakterkészletet. Ez jelen esetben a latin 2 -es, amely tartalmazza a magyar ékezetes betűket is.

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="10; URL=http://www.w3.org">

arra utasítja a böngészőt, hogy a lap teljes betöltődésétől számított 10 másodperc után ‘ugorjon’ a W3C honlapjára.

Tetejére

SCRIPT

Használata:

<SCRIPT></SCRIPT>

Attribútumai:

 • TYPE=ContentType – A használt scriptnyelv típusa;
 • LANGUAGE=CDATA – A használt scriptnyelv neve;
 • SRC=”url” – Külső script elérési útja;
 • CHARSET=Charset – A külső script karakterkódolása;

A SCRIPT elem a dokumentum kliens-oldali scriptjeit tartalmazza. Ez a scripttípus a lapnak meglehetős interaktivitást engedélyez, az olvasó általi beavatkozás lehetővé tételével.

A SCRIPT elem TYPE attribútuma határozza meg a scriptnyelv médiatípusát (pl.: text/javascript). Néhány kövület böngésző azonban csak a W3C által nem preferált LANGUAGE attribútumot támogatja, amely a használt script nyelvét írja le. A támogatott nyelvek közé tartozik a JavaScript, a JavaScript1.1 és a VBScript.

A beágyazott script is a SCRIPT elemen belül írható le. Az SRC attribútum lehetővé teszi, hogy ne kelljen a html kódba írni a scriptet, hanem külső fájlban legyen tárolható. A CHARSET attribútum írja le a külső script karakterkódolását (általában iso-8859-1). Ha a böngésző nem tudja végrehajtani a külső scriptet, akkor a dokumentumba beágyazott scriptet futtatja le. A külső script megfelelő futása esetén a beágyazottat figyelmen kívül hagyja.

Akár beágyazott, akár külső fájlban elhelyezett script végrehajtatásától legyen szó, a HTML dokumentumban a scriptekre vonatkozó tag-eket érdemes a szabvány SGML “comment”, azaz megjegyzés jelek közé írni. Ennek azért van jelentősége, mert még mindig szép számmal futnak olyan böngészők, amelyek nem képesek JavaScript, vagy VBScript értelmezésre.


<SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="script.js" CHARSET="iso-8859-1">
<!--
//Beágyazott script, amely akkor hajtódik 
végre, ha a külső script (script.js) nem elérhető//
-->
</SCRIPT>

A HEAD-ben és a BODY-ban is tetszőleges számú SCRIPT elem helyezhető el.

Tetejére

STYLE

Használata:

<STYLE></STYLE>

Attribútumai:

 • TYPE=ContentType – A használt stílus-leírónyelv típusa;
 • MEDIA=Médialeíró – A média, amelyikre a stílust alkalmazni akarjuk;
 • TITLE=Szöveg – A stíluslap címe;

Beágyazott stíluslapinformációt tartalmaz, csak a HEAD elemben használható.

A STYLE elem stíluslapot ágyaz be a dokumentumba. A HEAD elem bármennyi STYLE elemet tartalmazhat. A kötelező TYPE attribútum határozza meg a használt stílusnyelvet. Az internetes stílusnyelvek között a legelterjedtebb a CSS, ennek
meghatározása a text/css.

A TITLE attribútum használata opcionális; nevet ad a stíluslapnak.

A MEDIA attribútum azt a médiát határozza meg, amelyre a stíluslap alkalmazva lesz; lehetővé teszi stíluslap alkalmazását a különböző eszközökre.

A következő példa a stíluslap beágyazásának egy lehetőségét mutatja:

<STYLE TYPE="text/css" MEDIA=screen>

<!--
BODY {background: url(hatter.gif) red; color: black}
P EM {background: yellow; color: black}
.note {margin-left: 5em; margin-right: 5em}
-->

</STYLE>

A HTML 3.2 megjelenése előtti böngészők nem ismerik a css-t, így hibásan jelenítik meg az így formázott lapokat. (Tulajdonképpen kiírják a képernyőre a stíluslap utasításait…) Ezért megfelelő gondosságnak tekinthető, ha a css
leírást a standard SGML ‘comment’ (megjegyzés) jelei közé illesztjük:
<!--comment-->

Beágyazott stíluslapot akkor érdemes használni, ha az adott lapnak egyedi stílust szán szerzője. Ha több dokumentumnak szánunk ugyanolyan stílust, kézenfekvőbb külső stíluslapot alkalmazni.

TITLE

Használata:

<TITLE></TITLE>

Egyszerű szöveget tartalmazhat.

A TITLE elem tartalmazza a dokumentum címét. Minden dokumentum HEAD szekciójának pontosan egy TITLE elemet kell tartalmaznia.

A TITLE elemben írt szöveg (text/plain) jelenik meg a böngészőablak címsorában. Ezért a jó cím rövid, utal a dokumentum tartalmára, könnyen megjegyezhető. Nem elhanyagolható tényező, hogy a keresők többsége a megadott keresési feltételek szerint a dokumentumok TITLE elemében is keres. A <TITLE></TITLE> elemek közé írt szöveg általában javasolt hossza max. 60 karakter.

Írta: htmlinfo

2009. 07 03 at 6:06 am

Kategória:

Megjegyzés hozzáfűzése